Avenues

De ‘Avenues of Service’ vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.

Vocational Service


Vocational service wordt wel de kern van Rotary genoemd. Dat betekent dat bij alle avenues en alles wat Rotarians ondernemen Vocational Service op de achtergrond meespeelt. Aan de andere kant heeft Vocational Service in eerste instantie betrekking op de wijze van beroepsuitoefening (hoge ethische normen) en het vanuit de beroepspraktijk dienstbaar zijn aan de samenleving. In de Rotary praktijk wordt echter het hanteren van hoge ethische normen buiten de beroepspraktijk eveneens tot Vocational Service gerekend. Logisch, want het gaat natuurlijk om een levenshouding, die niet uitsluitend in het werk of uitsluitend buiten het werk van toepassing is. Voortbordurend op het laatste zou je dan kunnen zeggen dat Vocational Service in relatie tot de club betrekking heeft op de manier waarop we in een Rotary club met elkaar omgaan, wat overigens ook het terrein is van Fellowship en Club Service

Community Service


Kortweg; het dienen van de plaatselijke gemeenschap. De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Rotary fungeert hierbij als lokale motor. Is een project eenmaal gestart, dan moet de verdere uitvoering aan de instantie zelf worden overgelaten.  Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de mogelijkheden.

International Service


Tot international service behoort het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s en contactclubs.

Youth Service


Activiteiten en uitwisselingen voor jongeren zijn belangrijke middelen om deze doelstelling inhoud te geven. De voorzitter van de jeugdcommissie dient als coördinator van deze activiteiten en uitwisselingen binnen District 1610 een initiërende, stimulerende, faciliterende en ondersteunende rol te spelen. Hij moet daartoe een netwerk onderhouden met bij jeugdzaken betrokken Rotary functionarissen op club, regionaal en landelijk niveau.

In de afgelopen 50 jaar zijn drie internationale jeugduitwisselingsprogramma’s ontwikkeld, (Summertours & Camps, Familie naar familie en Jaaruitwisseling) die ook in Nederland tot grote bloei zijn gekomen. New Generations Exchange (NGE) is daar als 4e programma bijgekomen. De commissie die deze Rotary programma’s in Nederland uitvoert en coördineert is ondergebracht in de Stichting MDJC (Multi District Jeugd Commissie).

Youth Service erkent de positieve verandering die jongeren en jonge volwassenen teweeg brengen, door activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap,  en uitwisselingsprogramma’s die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!